Regulamin konkursu „Jak (nie) zostać BookTuberem”

[KONKURS]

 1. Organizatorem konkursu jest: Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, NIP 9721224450.
 2.  Konkurs trwa od 23 kwietnia do 6 maja 2018 roku włącznie.
 3. Przedmiotem Konkursu jest nagranie video zawierające rekomendację ostatnio przeczytanej, wybranej książki.
 4. Wymagania. Poprawne zgłoszenie:
  a) długość nagrania nie może przekroczyć 4 minut
  b) plik (w formacie do wyboru: .avi, .wmv, .mp4, .mov) należy przesłać na adres: konkurs@lubimyczytac.pl
  c) w mailu należy podać: Imię, Nazwisko oraz link do swojego konta w serwisie lubimyczytać.pl (należy zaznaczyć jakie dane możemy użyć do podpisana zwycięzcy – czy imię i nazwisko, czy nick z lubimyczytać.pl)
  d) jeżeli plik będzie przekraczał wielkość możliwą do przesłania mailem, należy przesłać mailem link do pobrania filmu z dowolnego nośnika (ftp, wetransfer.com itp.) lub link do niepublicznego video na platformie YouTube
  e) autorski materiał nie może być wcześniej nigdzie publikowany
 5. Zgłaszając nagranie do konkursu uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony do konkursu materiał video jest jego własnością i został wykonany przez niego samego, przysługują mu do tego materiału prawa autorskie.
 6. Przesyłając materiał do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiału na stronach Organizatora, wyłącznie w celu promocji oraz rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie swojego wizerunku w serwisie lubimyczytać.pl wyłącznie w celu promocji i rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Każdy użytkownik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 9. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.
 10. Jury, w skład którego wchodzą: Izabela Sadowska – prezes lubimyczytać.pl Sp. z o.o., Anna Misztak – redaktor naczelna lubimyczytać.pl Sp. z o.o., Agnieszka Zienkowicz – Manager ds. e-commerce, Jagoda Wojtasiewicz – Koordynator projektu, w swojej ocenie weźmie pod uwagę:
  a) merytorykę wypowiedzi,
  b) montaż i oprawę nagrania,
  c) kreatywność i oryginalność rekomendacji,
  d) estetykę przesłanego materiału.

[NAGRODY]

 1. Nagrodami przyznawanymi przez Jury są:
  a) I miejsce – pakiet 23 książek niespodzianek o wartości 800 złotych.
  b) II miejsce – pakiet 10 książek niespodzianek o wartości 350 złotych.
  c) III miejsce –  pakiet 5 książek niespodzianek o wartości 150 złotych.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma kod rabatowy do księgarni internetowej http://chodnikliteracki.pl obniżający koszt zakupów o 40%. Kod jest ważny przez trzy tygodnie od 7 maja 2018 r.
 3. Jury bierze pod uwagę możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
 4. Dodatkowo organizator rozpatrzy możliwość nawiązania współpracy, przy tworzeniu oficjalnych materiałów wideo dla portalu lubimyczytać.pl, z wybranymi autorami nadesłanych prac.
 5. Otrzymanie nagrody nie jest równoznaczne z nawiązaniem współpracy.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi 14 maja 2018 roku w serwisie lubimyczytać.pl. W zależności od ilości nadesłanych zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany tego terminu.
 7. Kontakt ze zwycięzcami konkursu nastąpi drogą mailową w odpowiedzi na wiadomość zgłoszeniową przesłaną na mail: konkurs@lubimyczytac.pl.
 8. Brak odpowiedzi zwycięzcy konkursu z podaniem adresu do wysłania nagrody w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 9. Dane adresowe zostaną wykorzystane przez serwis lubimyczytać.pl wyłącznie w celu wysyłki nagrody.

[OBOWIĄZKI ORGANIZATORA]

  1. Organizator jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania nagrody w Konkursie.
  2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator konkursu pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Przez wzięcie udziału w konkursie uczestnik konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
 2. Decyzje Jury i organizatora konkursu – przewidziane w Regulaminie – są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych uczestników konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 roku.